Vedtekter for foreningen Venner av Huset

Vedtatt av stiftelsesmøtet 8.11.2017

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: «Venner av Huset» og ble stiftet 08/11- 2017

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er gjennom frivillig dugnadsarbeid og innsamlingsaktiviteter å støtte arbeidet for barn, ungdom og voksne i Den norske kirke, Feda menighet, herunder drift og vedlikehold av Huset, Feda bedehus og kirketun.

 § 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar forgjeld.

 § 4 Medlemmer

Alle personer over 15 år som støtter opp om formålet og aktiviteter som utøves i foreningen kan bli medlemmer.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

 § 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 7 Ulønnet arbeid

Alle aktiviteter i regi av foreningen skal utføres på dugnad og medlemmene som utfører disse, skal ikke motta godtgjørelser, lønn eller honorar for utført oppgave. Det gjelder også tillitsvalgte.

 § 8 Årsmøte

a)       Årsmøtet, som holdes hvert år innen mars måned, er foreningens høyeste myndighet.

b)      Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene.

c)       Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

d)      Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

e)      På årsmøtet kan en bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

f)         Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

a)       Behandle årsmelding

b)      Behandle regnskap i revidert stand

c)       Behandle innkomne forslag

d)      Behandle saker som kan påføre foreningen vesentlige økonomiske forpliktelser

e)      Fastsette kontingent

f)        Velge styre. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder og kasserer velges

for ett år av gangen. På stiftelsesmøte velges halvparten av styremedlemmene for et år.

g)       Velge revisor for 2 år av gangen

 

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på 4 medlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styrets oppgaver:

• Innkalle til årsmøte med saksliste og forslag til vedtak på de enkelte saker

• Iverksette årsmøtets bestemmelser.

• Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver.

• Administrere, føre regnskap og nødvendig kontroll med foreningens økonomi.

• Representere foreningen utad.

• Føre referat /protokoll om beslutninger i møtene

• Behandle saker som kan påføre foreningen vesentlige økonomiske forpliktelser

• Fungere som valgkomite for årsmøtet

Styret er vedtaksført når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styrets leder og kasserer har i fellesskap fullmakt til å undertegne avtaler på vegne av foreningen når gyldige vedtak foreligger.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Ved oppløsning av foreningen, skal eventuelle netto eiendeler tilfalle Den norske kirke, Feda menighet, i sin helhet. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.

Del denne siden