Referat fra møte i styret for Huset mandag 15.8.2022 klokka 18.00

Tilstede: Grete, Arild, Hanne Turid og Ove. Forfall: Frode

Sak nr.

Innhold

Ev. frist

Ansvarlig


Referat fra forrige møte som var 22.6.22 (vedlegg) bel gjennomgått og godkjent uten merknader.
Nytt siden sist: Det har vært sommerstille på Huset siden forrige styremøte
Saker fra tidligere styremøter8/22

Aktivitetsplan for høsten 2022. Se vedlegg som er oppdatert fra forrige styremøte, men ikke helt ferdig ennå.    Siste utgave av planen ble gjennomgått og tatt til etterretning.
Nye saker:13/22

Vurdering av tilbud om solcelleanlegg på Huset. Vi har mottatt tillatelse fra Kvinesdal kommune til å montere solcelleanlegg på Huset i tråd med vår søknad. Deretter er det innhentet tre oppdaterte pristilbud på et slike anlegg, da prisene vi fikk i vinter har blitt endret. Se vedlegg samt tabell nedenfor.     Oppsummering av tilbudene:   Leveran-dør Kapasi-tet kWp Pris inkl. mva. Pris pr kWp Stillas Modu-ler Dugnad? Kommentar Kloster 17,2 287842 16735 Ekstra 42 25000 ved egenmontasje Godt kjent med anlegget, noe erfaring med solcelleanlegg, bruker ekstern konsulent samt ekstern snekker Fl.fjord Elektro 15,21 244800 16095 Ekstra 39 20660 ved egenmon-tasje Kan gjøre hele jobben, lokal som prosjekterer, god erfaring Ecosol 16,8 481677 28671   42   Alt for dyr     Vurdering: Å ta i bruk et slikt solcelleanlegg er meget økonomisk gunstig. I følge siste beregning fra Flekkefjord Elektro vil en ha tjent inn utgiftene på ca. 7 år. Jo høyere strømpris jo mer gunstig er det. Vi har stående mer enn 450 000 på sparekontoen for Huset og har dermed penger til å betale hele anlegget kontant. Vi vil få refundert merverdiavgiften som blir på ca. 50 000 til neste år. Dessuten har jeg godt håp om at vi kan få støtte fra lokale banker til dette prosjektet. Jeg vil derfor anbefale at vi går til anskaffelse av solcelleanlegg på Huset.   Når det gjelder de tre leverandørene så er Ecosol alt for dyr i forhold til de to andre som jo også er lokale.   Flekkefjord Elektro er rimeligst i pris og de driver selv med prosjektering og står for hele monteringen selv. Det har en god del erfaring med slike anlegg. Jeg har bedt om å justere anlegget til 42 moduler. Det vil gi bedre utnyttelse av både inverter og styringsmoduler og da enn litt lavere pris per kWp enn angitt ovenfor. Totalprisen blir noen få tusen høyere.   Kloster er godt kjent med Huset og det elektriske anlegget der siden det var de som har montert det. De bruker innleid snekker til montering av takfester.   Begge de lokale leverandørene er åpne for at vi kan være med å montere takfester på dugnad og spare en del tusen på det.   Konklusjon: Vi går for tilbudet fra Flekkefjord Elektro da de er rimeligst på pris og har minst samme praktiske erfaring, samt at de står for hele jobben selv.   Forslag til vedtak: Styret i Huset anbefaler overfor Feda menighetsråd at vi går til anskaffelse av solcelleanlegg på taket i tråd med søknad til Kvinesdal kommune. Vi velger tilbudet fra Flekkefjord Elektro justert til 42 moduler. Anlegget betales med oppsparte midler og det søkes om støtte fra Flekkefjord sparebank, Sparebanken Sørs klimasatsing og Kvinesdal kommune.   Behandling i møtet: Forslaget ble enstemmig vedtatt.Leveran-dør

Kapasi-tet kWp

Pris inkl. mva.

Pris pr kWp

Kloster

17,2

287842

16735

Fl.fjord Elektro

15,21

244800

16095

Ecosol

16,8

481677

28671

Del denne siden