Vedtekter for Huset, Feda bedehus og kirketun

Vedtatt på årsmøtet i Feda bedehus 22.3.09 og årsfest/menighetsmøte i Feda menighet 29.3.09

Revidert på årsmøtet i Huset 4.3.2018.

 

§1. Formål:

Formålet med huset er å fremme Guds rike. Det skal gi plass for virksomhet som vekker og nærer kristen tro og kristent fellesskap på Feda. Huset skal ikke brukes som utgangspunkt for en ny menighetsdannelse.

§2. Eierforhold: 

Huset er bygd i samarbeid mellom Feda bedehus og Feda menighetsråd. Huset eies av Feda menighet (Feda sokn av Den norske kirke). 

§3. Forkynnelse: 

Forkynnelsen skal være i samsvar med Guds ord, og ikke være i strid med den evangelisk lutherske lære.

 §4. Årsmøte: 

 1. Avholdes hvert år innen mars måned, og er høyeste myndighet for huset. 
 2. Stemmerett har alle som har fylt 15 år, som bor innen Feda sokn, og som slutter seg til husets formål i §1. c. Velger egen ordstyrer og referent.
 3. Velger styret og varamedlemmer.
 4. Velger en valgnemnd på to personer med funksjonstid ett år.
 5. Godkjenner årsmelding og blir orientert om regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år.
 6. Fastlegger rammer for den faste møteaktiviteten.
 7. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styrets flertall, menighetsrådets flertall eller ved krav av minst 20 stemmeberettigede.
 8. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes styret minst en måned på forhånd.

 §5. Styret: 

 1. Til styre velges fem styremedlemmer, og to varamedlemmer. Minst fem av disse må bekjenne seg til den evangelisk-lutherske lære. Begge kjønn må være representert.
 2. Styret konstituerer seg selv. Styremedlemmer velges for to år og varamedlemmer for ett år. Hvert år trer to eller tre ut av styret. 

  §6. Ansvar for styret: 

 1. Påse at huset brukes i tråd med vedtektene og at årsmøtevedtak blir fulgt.
 2. Det skal holdes regelmessige møter. Samordne med den øvrige aktiviteten i Feda menighet.
 3. Legge fram årsmelding, budsjett og regnskap for årsmøtet. 
 4. Vedlikehold, oppvarming og renhold. 
 5. Fastsette regler for bruken av huset og utleiepriser.
 6. Utlån og utleie av huset.
 7. Regnskapsføring og revisjon i samarbeid med menighetsrådet.
 8. Kunngjøre årsmøtet minst 6 uker på forhånd. 
 9. Sende saksliste for årsmøtet til Feda menighetsråd til orientering i god tid.

 §7. Bruk og utleie:

 1. Brukerne av huset har ansvar for å drive kristent arbeid i henhold til §1 slik som oppbyggelige møter, søndagsskole, barne- og ungdomsarbeid, konfirmantundervisning, misjonsarbeid, eldrearbeid og foreninger. 
 2. Huset kan leies eller lånes ut så framt dette ikke går ut over husets normale bruk. Lokalene skal ikke nyttes til aktiviteter som strider mot husets formål. Lokalene skal være røyk- og rusfrie. 

 §8. Endring av vedtektene:

Forslag til endring av vedtektene skal legges skriftlig fram for styret av minst 20 stemmeberettigede og minst en måned før årsmøtet. Styrets flertall og Feda menighetsråds flertall kan også legge fram forslag til endring. Endring av vedtektene vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Endring av vedtektenes § 1, 2, 3 og 5a må vedtas av to etterfølgende årsmøter og to etterfølgende menighetens årsmøter, og med minst 2/3 flertall.

Del denne siden